WE LIVE

  •  עצבו את הדרך לקיים את הערכים החשובים של הקיבוץ במרחב העירוני.

  • איך יראה הקיבוץ העירוני עוד 50 שנה?

  • האם יש מודל בר קיימא לקיבוץ עירוני מתחדש?

  • האם דרך לרבים?

  • על איזה צורך הוא יענה?

  • מה המודל הכלכלי?

  • מה יחסי הגומלין עם המרחב העירוני שבו הוא פועל?

  • המרחב הציבורי בתוך הקיבוץ- האוכלוסיה הטרוגנית יותר, מבנ החברתי דינמי יותר, כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי במרחב הציבורי.

קהילת אפס פסולת | Zero Waste Community

מחפשים מנטורים לתחומים הבאים מודל כלכלי|שותפים לפיתוח|גורמי מימון|פיתוח אפליקציה|פרזנטציה

©2018 by האקתון הקיבוצי הראשון. Proudly created with Wix.com